Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

 • Zaloguj się
 • Więcej

Gwarancje BGK

BGK

Zabezpiecz spłatę swoich kredytów obrotowych i inwestycyjnych!

Produkt skierowany do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego.

Rodzaje gwarancji

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.

Parametry gwarancji KFG

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (75 miesięcy do 31.12.2023 r.)* albo okres 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (120 miesięcy do 31.12.2023 r.)*
 • Zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31.12.2023 r.)*
 • Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy
 • W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0% *
Zobacz więcej

*Warunki wprowadzone w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Gwarancje COSME

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowi podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł

Parametry gwarancji COSME

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 • Zakres gwarancji BGK - 80 proc. kapitału kredytu
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
 • Prowizja za udzielenie gwarancji: 1 proc. w skali roku lub 0,7 proc. kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. – 30 kwietnia 2022 r.

Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.

Zobacz więcej

Gwarancje FGP

Gwarancja FGP to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielana średnim i dużym przedsiębiorcom ze wszystkich branż.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych.

Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów: nowoudzielonych lub odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Kredyt z gwarancją FGP nie może być przeznaczony na spłatę kredytu oraz objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.

Parametry gwarancji FGP

 • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kapitału kredytu
 • Kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł
 • Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące
 • Maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł
 • Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco
 • Termin udzielenia gwarancji: do 31 grudnia 2022 r.
 • Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana wg stawek w wysokości:
  • dla średniego przedsiębiorcy:
   • na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   • na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,
  • dla dużego przedsiębiorcy:
   • na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   • na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%,
Zobacz więcej

Gwarancje FG-POIR (BiznesMax)

Gwarancja FG POIR jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Parametry gwarancji FG-POIR

 • Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR
 • Prowizja za udzielenie gwarancji 0 zł
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów
 • Maksymalny okres gwarancji do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
 • Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna
 • Uzyskanie gwarancji daje możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji refundującej zapłacone odsetki
 • Warto wiedzieć: stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych:
  • do 31.12.2021 r. – 5% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat.
  • od 01.01.2022 – w pierwszym roku kredytowania 8%, w kolejnych dwóch latach kredytowania objętych dopłatą, stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 4%
 • Warunki gwarancji FG POIR obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:

 1. kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,
 2. kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją, zwanych dalej kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19

W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu.

Gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:

 1. spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
 2. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 3. inwestycje kapitałowe,
 4. zakup instrumentów finansowych,
 5. zakup wierzytelności,
 6. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 7. na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt. 4-6

Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. W ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.

Zobacz więcej
Nie masz czasu nas odwiedzić?
Skontaktuj się z Nami,
a Nasz doradca złoży Ci wizytę!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu. Wszystkie formalności kredytowe, możemy omówić z Państwa udziałem poza siedzibą Banku w dogodnym dla Państwa miejscu, po uprzednim umówieniu się z doradcą.

Zapraszamy do kontaktu

Jak Ci wygodnie Porozmawiajmy!

Jakub StefańskiJakub Stefańskitel. 668-040-124
Aleksandra DrobekAleksandra Drobektel. 668-040-100
Karolina Kłek-JezierskaKarolina Kłek-Jezierskatel. 506-547-291
Edyta SułkowskaEdyta Sułkowskatel. 668-040-105
Centrala Banku
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 10
tel: 32 476 30 67
Zobacz na mapie
Jakub Stefańskiw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 131
Aleksandra Drobekw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 177
Karolina Kłek-Jezierskaw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 174
Edyta Sułkowskaw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 172

Dlaczego my?

 • Tradycja

  Tradycja


  Działamy nieprzerwanie od ponad 125 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

 • Profesjonalizm

  Profesjonalizm


  Doradcy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo


  Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Wsparcie

  Wsparcie


  Zabezpieczenie spłaty twoich kredytów obrotowych i inwestycyjnych gwarancją BGK.

 • Mobilność

  Mobilność


  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu. Wszystkie formalności kredytowe, możemy omówić z Państwa udziałem poza siedzibą Banku w dogodnym dla Państwa miejscu, po uprzednim umówieniu się z doradcą.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń, odwiedź Naszą placówkę lub z skorzystaj z formularza kontaktowego

Zapytaj o szczegóły

Placówki i bankomaty

Twój Bank w zasięgu ręki

Skontaktuj się z Nami
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 10
44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6330004820
REGON: 000496981
KRS: 0000100602
Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Adres e-mailinfo@bsjastrzebie.pl
Telefon kontaktowy32 476 30 67
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).